Stel je vraag
1

Groepslessen Chemie 2016-17 - Oriëntatietoets Groep I - Vraag 9

asked 2017-03-22 03:51:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-04-24 17:04:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Vraag 9 - Bij welke van onderstaande moleculen kan men stereo-isomerie vaststellen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-03-22 04:00:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het betreft hier cis-trans isomeren waarbij door aanwezigheid van een dubbele binding de vrije rotatie tussen de C-atomen niet meer mogelijk is. Hierbij nagaan of het van plaats wisselen van de H- of de resp. R-groepen op het molecule je een andere molecule krijgt tov de oorspronkelijke situatie. Hier cis-trans-isomerie bij: 1ste rij: rechts; tweede rij: links, midden en rechts; derde rij links en rechts. Aldus 6 moleculen met stereo-isomerie. Een andere mogelijkheid bij stereo-isomerie is 'optische isomerie" waarbij er een chiraal of asymmetrisch C-atoom dient aanwezig te zijn in de molecule. Dit is hier niet het geval.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-05-15 13:09:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En niemand heeft het opgemerkt. De uiterst rechtse molecule onderaan vertoont GEEN cis-trans-isomerie. Naast de beperkte rotatie rond de dubbele binding dien je na te gaan of er wel degelijk links van de dubbele binding als rechts ervan twee verschillende groepen staan. Of het nu dezelfde groepen zijn links als rechts maakt niet uit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-03-31 07:56:55 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Hartelijk dank Johan!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-03-22 03:51:55 -0500

Aantal keer gelezen: 261 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '17