Stel je vraag
0

Bundel 2016/opgave 9-07 - Rangschikking reducerend vermogen

asked 2017-04-02 06:31:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-04-24 17:07:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Gevraagd wordt de drie metalen X, Y en Z te rangschikken volgens reducerend vermogen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-02 06:45:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er wordt aldus gevraagd met de drie metalen een spanningsreeks op te bouwen. Links in de reeks: het metaal met het grootste reducerend vermogen. Dit metaal kan alle metaalionen van de metalen rechts ervan reduceren tot metaal. Deze metalen hebben dan een lager reducerend vermogen. Dus: voor elk van de situaties nagaan of er gereduceerd wordt en vervolgens de resultaten hiervan rangschikken. Dit geeft Z > X > Y. Z heeft het grootste reducerend vermogen. Het wordt niet door X gereduceerd; maar X reduceert wel Y.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-02 06:31:17 -0500

Aantal keer gelezen: 345 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '17