Stel je vraag
0

wiskunde augustus 2016 vraag 3

asked 2017-04-07 12:19:23 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Op de site van Keu6 kan je de opgave vinden en voor deze oefening moet je de cosinus van 1 kennen en die zou gelijk zijn aan 0.54 ongeveer, maar ik vraag me af hoe je dat kunt weten zonder rekenmachine?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-09 03:43:06 -0500

De exacte waarde kan je niet weten zonder rekenmachine, maar je kan wel een goede afschatting maken. Je wil de cosinus weten van 1 radiaal. Aangezien er 2pi radialen in een volledige cirkel gaan en dat dat overeenkomt met 360 graden, kan je die 1 radiaal omzetten naar 360/2pi wat iets minder is dan 60 graden. Voor 60 graden is de cosinus een 1/2, voor een iets kleinere hoek is de cosinus iets groter (teken dit even op een goniometrische cirkel)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je kan cosinus 60 graden ook bekijken als cosinus Pi/3. Pi is 3,14 en dus is Pi/3 iets groter dan 1. De rest van de redenering is analoog.

Myriam@REBUS ( 2017-04-27 15:47:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-07 12:19:23 -0500

Aantal keer gelezen: 554 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '17