Stel je vraag
0

Fysica 4.2.1

asked 2017-04-09 07:11:02 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

ze vragen hier naar het elektrisch veld, wat normaal gezien wordt uitgedrukt in N/C. Toch staat bij de antwoorden die ik gekregen heb V/m, terwijl dit toch de elektrische veldsterkte is. Welke is het correcte om te gebruiken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-09 13:36:26 -0500

Beide eenheden zijn correct voor elektrisch(e) veld(sterkte).

Een manier om de link te leggen kan via vermogen P=UI. De eenheden zijn Watt = Volt Ampere

Dat is gelijk aan Newton meter/seconde = Volt Coulomb / seconde

Herschikken geeft Newton / Coulomb = Volt / meter

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-09 07:11:02 -0500

Aantal keer gelezen: 525 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '17