Stel je vraag
0

Oplosbaarheidsproduct - Bundel 2016-17 - opgave 7-35

asked 2017-04-11 11:28:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-04-24 17:06:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Voor twee zilverzouten, zilverchloride en zilverchromaat, worden resp. oplosbaarheidsproduct en kleur van neerslag gegeven. Ook wordt vermeld dat een oplossing 0.1M in Cl^- en 1M in CrO4^2- is. Een weinig AgNO3 wordt toegevoegd tot de Ag+ 10^-8 mol/L bedraagt. Gevraagd wordt of er dan een neerslag ontstaat, en zo ja, welke kleur dit neerslag heeft.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-04-11 11:28:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Vertrekkende van de resp. uitdrukking voor Ks en de erbij horende Ks-waarde kan je voor elk zilverzout de zilverconcentratie bepalen; dit is de concentratie waarbij dat zilverzout uit de oplossing neerslaat. Deze concentratie vergelijken met de toegevoegde zilvernitraatconcentratie geeft info of er een neerslag ontstaat, en zo ja, wat dan de kleur ervan is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt het: AgC de concentratie van zilver 0,1mol/l is en in geval van Ag2CrO4 is de concentratie van zilver 2 mol/l?

Adara ( 2017-04-13 15:41:12 -0500 )edit

Aan de gegeven zilvercontratie moet je bepaalde hoeveelheid toevoegen om tot 10^-8 mol/l zilverionen te komen. Dat staat in de opgave. Maar dat kan toch niet, want wat je moet bekomen lager is dan wat er aanwezig is.? Het moet juist toenemen?

Adara ( 2017-04-13 15:46:12 -0500 )edit

De concentratie van Ag+ is gegeven en deze komt uit de AgNO3. Welke zouten kunnen neerslaan gebruik makend van Ag+ en de anionen in de oplossing? Wanneer krijg je een neerslag van deze zilverzouten?

Koen@REBUS ( 2017-04-26 10:16:30 -0500 )edit

Als concentratie van Cl- = 0,1 zal die van Ag+=0,1 in dit geval is Ks=10^-2 die groter is dan gegeven ks. Er zal dus een witte neerslag gevormd worden. Maar als concentratie van Ag+=10^-8 dan is ks=10^-16 en zal geen neerslag gevormd worden, klopt het?

Adara ( 2017-04-27 10:40:19 -0500 )edit

Lees de opgave nog eens goed, want de redenering die je maakt is wel degelijk correct. Je kan in je opgave vinden wat de concentratie van Cl- is en van Ag+. Wat is de waarde van Ks voor AgCl. Herhaal dezelfde redenering voor Ag2CrO4

Koen@REBUS ( 2017-04-27 14:19:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
3 followers

Statistieken

Datum: 2017-04-11 11:28:17 -0500

Aantal keer gelezen: 614 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '17