Stel je vraag
0

2001 augustus vraag 6

asked 2017-04-11 12:18:27 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Kan iemand het volgend vraagstuk oplossen alstublieft en het antwoord ook duidelijk uitleggen. Het antwoord zou 10% zijn, maar ik heb echter geen idee hoe ze aan dit percentage gekomen zijn

In een studie naar ABO bloedgroepen werden 6000 mensen getest. Bij 1846 personen werd noch antigen A noch antigen B gevonden; 2527 personen waren positief voor antigen A; 2234 personen waren positief voor antigen B. Hoeveel personen waren positief voor beide antigenen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-11 17:05:11 -0500

Adara gravatar image

Je telt alles op dan kom je op 6607, dan ga je 607/6000= 10%

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

heel erg bedankt!

Houda.Kassou ( 2017-04-12 04:13:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-11 12:18:27 -0500

Aantal keer gelezen: 241 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '17