chemie, stoïchiometrie

asked 2017-04-16 07:36:36 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-24 17:05:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen uitleggen hoe je aan zulke vraag moet beginnen en oplossen: hoeveel zuurstofatomen zitten in 1 liter lucht? Met 21% zuurstof in lucht bij normomstandigheden? Ik dacht dat het aantal zuurstof atomen = n. Na ( getal van Avogadro) Maar hoe bepaal je n dan? n=P.V/R.T? wat is mijn v dan? v=1liter of v=22,4liter? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete