Stel je vraag
0

chemie chemisch evenwicht oefening 7-04

asked 2017-04-19 12:49:23 -0500

Adara gravatar image

zou iemand oefening 7-04 op pagina 78 van chemie kunnen uitwerken en uitleggen? Ik kom voor aantal mol ammoniak 1;63 uit wat volgens me niet klopt. Maar ik snap niet wat molhoeveelheden van H2 en N2 is bij het evenwicht? alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-04-24 16:40:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De berekeningswijze is correct en je bekomt ook het juiste resultaat. De hoeveelheid NH3 die ontstaat is 21,3 gram. Perfect !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-23 01:54:06 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-05-23 02:30:52 -0500

Waarom hou je in je evenwichtsvgl geen rekening met je voorgetallen? Ik zou net denken dat: x= (NH3) = WORTEL(Kc(N2)(H2^3))

Bijna al mijn uitkomsten van de eerste oefeningen van hoofdstuk 7 (op oef 1 en 5 na) zijn fout en ik begrijp niet waarom. (omdat ik rekening hou met voorgetallen?)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Jouw redenering is correct. Je moet wel degelijk rekening houden met je voorgetallen. Let erop dat je het aantal mol niet vergeet te delen door het volume. Want in je vergelijking dien je concentraties op te nemen !!

Koen@REBUS ( 2017-05-23 17:39:29 -0500 )edit
0

answered 2017-04-19 14:48:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor de gegeven evenwichtsreactie is de evenwichtsconstante gegeven. De evenwichtsconstante is de verhouding van het product van de concentraties van de reactieproducten bij evenwicht over dit van de reagentia bij evenwicht. Concentraties zijn in mol/liter. Het volume is dus 'per liter'; het aantal mol is het aantal gram per liter gedeeld door de resp. molaire massa. De zo bepaalde concentraties vul je in de evenwichtsconstantevergelijking in. Van één van de stoffen is de concentratie niet gekend; voor deze onbekende je 'x' . De waarde van x kan je vervolgens bepalen. Hieruit kan je dan het aantal mol van deze stof in het reactievat bepalen, en verder, gebruik makend van de molaire massa van de betreffende stof, de massa van deze stof in het vat bij evenwicht. De uitleg heb je nu. De uitwerking verwachten we van jou. Geef niet enkel een eindcijfer maar toon ook de je de tussenstappen hebt begrepen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de uitleg aan de hand van uw uitleg heb ik het volgende gedaan: 1) Kc=0,0625=x^2/1.0,25 zo kom je voor x dat concentratie van ammoniak voorstelt= 0,125 mol/l uit. 2)c(NH3)=0,125mol/l en V=10liter dus n=1,25mol 3) m=n.M=1,25mol .17g/mol dus 21,25g NH3 maar ik heb geen oplossing en weet

Adara ( 2017-04-19 15:55:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-19 12:49:23 -0500

Aantal keer gelezen: 362 keer

Laatst gewijzigd: May 23 '17