Stel je vraag
0

Biologie, biotechnologie

asked 2017-04-19 13:45:56 -0500

Adara gravatar image

Bij een gelelektroferase brengt men Dna in basishe oplossing waarna Dna denatureert. Hoe komt het dat dna in basiche oplossing van dubbelstreng naar enkelstreng gaat? alvast Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-20 02:58:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Gebruik van een sterke base zal de pH verhogen waardoor de H-brug tussen de base-paren wordt verwijderd en de binding wordt verbroken. Het verlies van de H-bruggen tussen de complementaire strengen resulteert in de scheiding.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-19 13:45:56 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '17