Stel je vraag
1

Fysica 3.4.5

asked 2017-04-19 13:50:35 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

Hoe kan je de snelheid bereken van de satelliet? Ook klopt bij vraag b de berekening: Epot = 100 g (36000000+6371000) niet, wat moet deze dan wel zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

formule voor Ekin=1/2m.V^2 dus v=viekantswortel van 2Ekin/m

Adara ( 2017-04-20 04:28:50 -0500 )edit

Maar bij een ECB kan je snelheid v ook bereken via formule a=V^2/r dus v=vierkantswortel a.r

Adara ( 2017-04-20 04:51:08 -0500 )edit

Is Epot=353.10^7?

Adara ( 2017-04-20 05:14:53 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-04-25 03:22:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de potentiële energie in deze situatie moet je een andere formule gebruiken. Deze vind je in de cursus. (g is geen constante over deze grote afstand)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-19 13:50:35 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Apr 25 '17