Biologie, klonen

asked 2017-04-20 14:12:25 -0500

Adara gravatar image

Waarom zijn embryoklonen niet 100% genetisch identiek aan 1 ouder? Zijn ze wel 100% genetisch identiek aan 1 ouder en andere niet? Is het omdat men na splitsen van embryo ze plaatst in twee draagmoeders? Is 1 van die draagmoeder die gene waarvan men de eicel neemt? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan je deze vraag anders formuleren of even zeggen waarop je deze baseert, zodat ik hier een antwoord op kan geven.

Martine@REBUS ( 2017-06-28 12:29:47 -0500 )edit