Stel je vraag
0

wiskunde, algebra

asked 2017-04-22 22:10:40 -0500

Adara gravatar image

Wat is verschil tussen positief en strikt positief? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-23 06:50:32 -0500

Strict positief sluit het getal 0 uit. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het domein van de logaritmische functie. Voor 0 is deze niet gedefinieerd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-22 22:10:40 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '17