Stel je vraag
0

Chemie: opgave 4-55

asked 2017-04-24 11:18:27 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-04-24 11:19:32 -0500

Ik begrijp niet zo goed hoe ik aan deze vraag moet beginnen. Hoe zet ik 521ppm om naar mol en wat moet ik doen met die 721ml?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-24 16:04:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De oplossing en uitwerking voor deze vraag vind je hier op het vragenforum via de zoekterm: 'Chemie - chemisch rekenen'. Lukt het op die manier om tot de juiste oplossing te komen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-24 11:18:27 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Apr 24 '17