Stel je vraag
2

elektrisch veld

asked 2014-06-30 04:50:08 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:11:09 -0500

yannick gravatar image

Twee tegengesteld geladen platen staan op een afstand van elkaar. Tussen deze platen heerst een elektrische veld. Het elektrisch veld wordt positief gerekend in de zin van de positieve x-as of y-as.

Welke grafiek heeft de elektrische veldsterkte weer als functie van de afstand tot de positieve plaat? De grafiek met een negatieve rechte is het antwoord. Als uitleg vond ik dat de negatieve rechte (-U/l) voorstelde. Maar waarom kan je dit zeggen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Misschien een verwijzing naar de oorspronkelijke oefening?

Dimitri@Rebus ( 2014-06-30 10:14:04 -0500 )edit

Deze vraag werd gesteld op het examen fysica 2012 juli (vraag 7)

yannick ( 2014-06-30 10:20:29 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-30 10:26:26 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:11:51 -0500

De theorie "achter" deze oefening gaat over het Hall-effect. In het bijzonder:

Twee geladen platen die evenwijdig opgesteld zijn zorgen voor een homogeen elektrisch veld. Voor dit homogene elektrische veld geldt: $$E=\frac{U}{h}$$

De grafiek zal dus een constante functie zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar waarom is dit dan een negatieve fucntie?

Laura ( 2014-06-30 11:32:09 -0500 )edit

De oefening stelt "Het elektrisch veld wordt positief gerekend in de zin van de positieve y-as." Omdat het elektrisch veld van + naar - gaat, op de tekening van boven naar onder, zal $E$ dus negatief en constant zijn.

yannick ( 2014-06-30 12:00:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-30 04:50:08 -0500

Aantal keer gelezen: 668 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15