Stel je vraag
1

chemie 7-34

asked 2017-04-25 04:59:12 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-25 16:52:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen uitleggen of ik correct redeneer bij deze vraag. In de erlenmeyer bevindt zich 10ml CuSO4 en vanuit een buret voegen we Ba(OH)2 toe. Van zodra dat we 20ml Ba(OH)2 hebben toegevoegd vormt er zich neerslag, BaSO4 gaat neerslaan. En Cu(OH)2 blijft in oplossing. Ze vragen welke grafiek geeft de geleiding weer als functie van het toegevoegd volume Ba(OH)2. Ze vragen met andere woorden wat er gebeurde met stroom geleiding voor men 20ml Ba(OH)2 had toegevoegd en wat erna gebeurd. Voor 20ml toegevoegd Ba(Oh)2 wordt geleiding door hemzelf bepaalde erna door Cu(Oh)2. Aan de hand van Ks men men afleiden dat Ks, oplosbaaheidsproduct van Cu(oh)2 lager is. dus zal de snelheid van geleiding na 20ml moet kleiner zijn. alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-28 03:36:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-04-28 03:38:58 -0500

Het antwoord B is correct.

Nog even samengevat.

1) De eerste stap is de reactievergelijking schrijven. Deze dien je natuurlijk correct uit te balanceren

CuSO4 + Ba(OH)2 --> BaSO4 + Cu(OH)2

2) Nagaan of de stoffen die gevormd worden goed of slecht oplosbaar zijn.

Dit kan je afleiden uit de gegeven Kc waarden. Voor BaSO4 en Cu(OH)2 zijn deze kleiner dan 10 tot de min 3de. 

Dit wilt zeggen dat de ionen niet in oplossing zijn en er dus een neerslag gevormd wordt.
Minder ionen in oplossing wilt zeggen dat de geleidbaarheid lager is.

Conclusie bij het toevoegen van Ba (OH)2 zal de geleidbaarheid van de oplossing dalen. Deze vaststelling sluit reeds twee grafieken uit.

3) Wanneer is de geleidbaarheid 0?

Dit is op het moment dat er evenveel mol CuSO4  als Ba(OH)2 aanwezig is want dan zijn alle ionen die door CuSO4 werden vrijgegeven weggereageerd met Ba(OH)2 tot een neerslag van BaSO4 en Cu(OH)2. Dit is wanneer er 20 ml Ba(OH)2 is toegevoegd.
edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 16:40:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-04-25 16:41:11 -0500

Uitgaande van de opgave dien je de reactievergelijking uit te schrijven. De zouten die ontstaan, zijn deze goed of slecht oplosbaar? Waaraan kan je dit afleiden? Bij het langzaam toevoegen van Ba(OH)2 aan de oplossing CuSO4 gaat de geleidbaarheid van de oplossing dan toenemen, afnemen of blijft deze gelijk? (hoe meer ionen in oplossing hoe hoger de geleidbaarheid). Op welk moment zal de geleidbaarheid 0 zijn? Kunnen we dat punt bepalen?

Wat is dus de juiste grafiek voor de situatie beschreven in de opgave?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1) CuSO4 + Ba(OH)2 > BaSO4 + Cu(OH)2 aan de hand van informatietabel chemie kan men afleiden dat BaSO4 slecht oplosbaar is. 2) Ba(OH)2 is goed oplosbaar als men het aan CuSO4 toevoegt zal geleiding afnemen denk ik? omdat er zich neerslag vormt, en men minder ionen over heeft?

Adara ( 2017-04-27 10:48:32 -0500 )edit

Op moment dat er geen ionen meer zijn in oplossing zal geleidbaarheid nul zijn. En wanneer gaan er geen ionen meer zijn? als er neerslag gevormd is? Maar geleidbaarheid gaat niet nul worden denk ik omdat ook als neerslag gevormd is er is nog Cu(OH)2 over?

Adara ( 2017-04-27 10:53:56 -0500 )edit

Je reactievergelijking is correct genoteerd. Dus er wordt BaSO4 en Cu(OH)2 gevormd. Zijn dit beide slecht oplosbare zouten? Wanneer zal de geleidbaarheid gelijk zijn aan 0 = wanneer er geen ionen meer in oplossing zijn. Welke molhoeveelhden moeten hiervoor aan elkaar gelijk zijn?

Koen@REBUS ( 2017-04-27 14:06:42 -0500 )edit

mol hoeveelheid van CuSO4 en Ba(OH)2 namelijk n= 10^-4 mol en dat bereikt men wanneer men 20ml Ba(OH)2 toegevoegd heeft?

Adara ( 2017-04-27 15:26:11 -0500 )edit

Is het B? voor 20ml is I aan het dalen omdat men meer en meer naar exacte waarden gaat waarbij neerslag wordt gevormd. Maar als BaSO4 neerslaat blijft Cu(OH)2 nog in oplossing die wel stroom kan geleiden?

Adara ( 2017-04-27 15:32:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-04-25 04:59:12 -0500

Aantal keer gelezen: 490 keer

Laatst gewijzigd: Apr 28 '17