Stel je vraag
0

Chemie: opgave 5-05

asked 2017-04-25 07:03:39 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Bij deze redoxreactie heb ik zoals altijd eerst de oxidatiegetallen bepaald. Voor O2 is het O.G=0 en voor O in SO3 is het O.G= -2. O2 ondergaat dus een reductie en neemt 2 elektronen op. Aangezien er 2 O's zijn doe ik dit maal 2 om de elektronenbalans te doen kloppen. Maar SO3 bevat 3O's, moet ik hier rekening mee houden in mijn elektronenbalans? Zoja, hoe dan?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-25 16:26:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het antwoord 4 is het juiste antwoord. Controleer nog even aan de hand van de methodiek door Randy aangereikt of je alle stappen correct hebt gevolgd.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 15:06:32 -0500

Randy@REBUS gravatar image

Niet alle zuurstofatomen komen terecht in het sulfiet. Het is veel gemakkelijker aan te nemen dat alle O2 gereduceerd wordt tot water, en dat alle extra zuurstof in de reactie S2O4(2-) --> 2 SO3(2-) uit water komt. Dit maakt geen verschil voor de uiteindelijke, vereenvoudigde reactievergelijking.

De (ongebalanceerde) halfreacties worden dan:

O2 + e- --> H2O

S2O4(2-) --> SO3(2-) + e-

Hier kan je op de gebruikelijke manier de elektronenbalans van maken, gevolgd door de ladings- en atoombalans om een volledig gebalanceerde reactievergelijking te krijgen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 13:34:12 -0500

Adara gravatar image

Ik denk dat je voor oxidatie deel reactie het volgende neemt : S2O4^-2 > SO3^-2 swavel gaat van OG 3 naar OG 4 door 1 elektron af te geven. O2 gaat van nul naar -2 dus reductie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Voor waarde van a kom ik 4 uit, maar ik heb ook geen oplossingen en weet dus niet of het wel juist is.

Adara ( 2017-04-25 13:41:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-25 07:03:39 -0500

Aantal keer gelezen: 331 keer

Laatst gewijzigd: Apr 25 '17