Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 5-08

asked 2017-04-25 07:24:21 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 13:58:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze opgave heb ik de oxidatiegetallen van H, C en N in HCN makkelijk kunnen vinden door de lewisstructuur te tekenen.

H= +1 C= +2 N= -3

Bij ICN heb ik dit ook gedaan maar ik kom 3 mogelijke lewistructuren uit waarbij het O.G. van I en C telkens verschillend zijn. Hoe kan ik deze oefening dan oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

8 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 13:55:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je vormt aldus 5 ICN. Jood oxideert van -1 links naar +1 rechts. Dit gebeurt 5 keer. Je hebt 5 CN- nodig om 5x ICN te vormen.
Deze CN- komen van het waterstofcyanide (blauwzuur) links. Ook deze heb je dan 5 keer nodig. Je plaats dus 5 voor HCN omdat er rechts 5 CN- aan 5 I+ gebonden zijn en deze door dit zuur geleverd worden.

Het is bij het uitwerken van de elektronenbalans dat je de coëfficiënten hiervan aanpast. Nadien ga je ladingsbalans, enz uitwerken tot eventueel de stoffenbalans. Hier ga je dan ook de coëfficiënten van de andere stoffen, zo nodig, aanpassen. DUS: aanvankelijk alleen deze van de koppels; nadien waar nodig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt, Johan!

Naomi.Politi ( 2017-06-25 16:25:44 -0500 )edit
0

answered 2017-06-25 13:25:49 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hallo, ik kom eventjes terug naar hier. Die 11 kom ik intussen uit. Maar nu heb ik een andere vraag. I geeft dus 2 elektronen af en Mn neemt er 5 op. Om dit dus gelijk te maken, vermenigvuldigen we de oxidatie met 5 en de recuctie met 2.

Als we de oxidatie met 5 vermenigvuldigen , schrijven we een coefficient 5 zowel bij de jood voor de pijl als na de pijl. Bij die jood na de pijl staat ook nog CN. Deze wordt dus ook met 5 vermenigvuldigd. Mijn vraag is nu: Moeten we nu ook een coefficient 5 plaatsen bij HCN(links van de pijl)? Of mag dit niet?

Ik dacht dat dit niet mocht omdat er in de les gezegd is geweest dat we enkel dingen mogen aanpassen aan de moleculen die meedoen aan de oxidatie en reductie, maar dit weet ik niet meer zeker.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-27 14:04:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het antwoord : 11 gevonden door Samira is correct.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 16:49:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-04-25 16:50:21 -0500

Bij het uitbalanceren van redoxreacties is de eerste stap onderzoeken welke atomen van oxidatiegetal veranderen. In deze reactievergelijking is dit:

--> Mn (+ VII naar + II) = reductie

--> I (- I naar + I) = oxidatie

Het uittekenen van Lewisstructuren is hier niet nodig, daar I gekoppeld is aan CN- . Je weet dat CN- de zuurrest is van het pseudo binair zuur HCN en dus de lading - I krijgt. Dus heeft I automatisch als oxidatiegetal + I.

Verdere stappen zijn dan electronenbalans in evenwicht brengen, ladingsbalans door te compenseren met OH- of H+ ionen en als laatste stap de O en H-balans.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom 11 uit voor d , klopt het? ( 11H

Adara ( 2017-04-27 11:24:12 -0500 )edit
0

answered 2017-04-25 14:43:13 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hallo Samira,

Het heeft inderdaad te maken met de elektronegatieve waarde. Het atoom met de hoogste elektronegatieve waarde krijgt alle elektronen naar zich toegetrokken. We kunnen het oxidatiegetal dus bepalen door het aantal valentie-elektronen min het aantal toegekende elektronen. Als je dit doet dan krijg je de oxidatiegetallen die hierboven staan.

Voor ICN bekom ik 3 lewisformules waarbij de de som van de formele ladingen bij ze alle 3 gelijk is aan 0. Hierdoor weet ik niet welk oxidatiegetal ik nu eigenlijk moet nemen voor I, C en N.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Naomi :)

Adara ( 2017-04-27 10:44:46 -0500 )edit
0

answered 2017-04-25 14:49:48 -0500

Randy@REBUS gravatar image

Er is maar één goede Lewisstructuur voor ICN, maar je kan hier inderdaad op drie verschillende manieren OG's aan toekennen, afhankelijk van welk atoom je als meer elektronegatief beschouwt. Als je de afgeronde waarde in de tabel neemt (2.5 voor zowel C als I) krijg je resp. +3 en 0, als je I meer elektronegatief vindt dan C +4 en -1, en andersom +2 en +1.

Merk echter op dat de som van de beide OG's altijd hetzelfde blijft, hoe je ze ook verdeelt tussen de twee atomen. Dus hoe je precies de OG's toekent maakt niet uit, het aantal afgestane elektronen blijft hetzelfde.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 14:49:46 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik krijg mijn foto niet geplaatst, het bestand is te groot anders kon ik je het tonen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-25 12:59:44 -0500

Adara gravatar image

Zal het niet lukken om naar oxidatie van H naar H2O te kijken? Of mag men dat niet doen? Maar goed als je 3 lewisformules bekomt moet je dan naar de formele lading kijken diee gene met minst formele lading moet je nemen. En zo kan je het wel oplossen geloof ik. zou ik mogen zien hoe je de OG uit lewuisformole hebt afgeleid? Bedankt

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Een vraag over afleiden van OG uit lewisformule, ik heb ook gevonden dat OG(N)=-3 je weet dat van OG(H)=1 dus moet OG(C)=2 zijn maar ik zie het niet direct in lewisformule. En(C)= 2,5 en van En(H)=2,1. C neemt maar 1 elektron van H op moet toch -1 zijn. Ik redeneer zeker fout? Bedankt

Adara ( 2017-04-25 13:23:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-25 07:24:21 -0500

Aantal keer gelezen: 726 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17