Stel je vraag
2

Rendement berekenen

asked 2014-06-30 06:52:44 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:14 -0500

yannick gravatar image

Men heeft een reactie met de volgende reactievergelijking:

$$3A + 2B \to 3C$$

Een hoeveelheid van 2 mol stof A reageert met een hoeveelheid van 2 mol B tot vorming van 1,75 mol C.

Wat is de opbrengst van deze reactie?

Ik snap dat de hoeveelheid product = 1,75mol, maar hoe komt je aan de theoretische hoeveelheid, indien de reactie aflopend was?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2014-06-30 12:40:21 -0500

Joris@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:30 -0500

yannick gravatar image

Hallo Laura,

Dit is geen aflopende reactie aangezien er slechts 1.75 mol van stof C wordt gevormd. Stel dat de reactie aflopend was dan zou er maximaal 2 mol van stof C gevormd kunnen worden aangezien de molhoeveelheid van het beperkende reagens (= stof A) gelijk is aan 2. Met de theoretische hoeveelheid bedoelen ze deze waarde van 2 en dus zal de opbrengst gelijk zijn aan 1.75/2 = 0.875

edit flag offensive delete link more
1

answered 2014-06-30 14:25:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:22 -0500

yannick gravatar image

Het beperkend reagens bepaald in een uitgebalanceerde reactie wat er maximaal aan reactieproducten kan worden bekomen. Deze opbrengsten zijn theoretisch bereikbaar. In de praktijk zal de opbrengst vaak lager zijn. Het rendement van een reactie is de procentuele uitdrukking van de opbrengst. Dus: (de werkelijk bekomen hoeveelheid / theoretische hoeveelheid )* 100%. Het begrip rendement is gerelateerd aan het begrip omzettingsgraad.
De omzettingsgraad is de verhouding van de weggereageerde hoeveelheid reagens bij evenwicht (= werkelijke hoeveelheid) tot de weggereageerde hoeveelheid van dit reagens indien het een aflopende reactie geweest zou zijn (= theoretische hoeveelheid)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-30 06:52:44 -0500

Aantal keer gelezen: 7,375 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15