Stel je vraag
0

Berekenen van massapercentage

asked 2017-04-28 15:35:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe kan ik het massapercentage berekenen van een bepaald atoom in een bepaalde stof bij chemisch rekenen? Wie kan hier het antwoord op geven?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

massapercentage is aantal gram opgeloste stof gedeeld door 100 graam oplossing en maal 100? Ik merk dat het op totale massa moet zijn en niet 100g oplossing.

Adara ( 2017-05-01 16:57:41 -0500 )edit

3 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 03:16:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het antwoord van Samira is correct - massapercentage van zuurstof in ethylbutanoaat bedraagt 27 %. Proficiat Samira !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-29 01:33:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-04-29 01:34:31 -0500

Na de theoretische toelichting van Johan, waarvoor dank, kunnen we nu het antwoord zoeken op een specifieke opgave.

Wat is het massapercentage van zuurstof in het ester ethylbutanoaat?

Geef zowel je werkwijze als de uiteindelijke oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Koen, ik heb een vraag, moet men voor toelatingsexamen weten wat brutoformule van ethylbutanoaat is?

Adara ( 2017-05-01 17:00:52 -0500 )edit

Brutoformule moet C6H12O2 zijn en om massa%(O2)= m(O2)/m(C6H1202) . 100 dus volgens me moet de massa ook nog gegeven zijn?

Adara ( 2017-05-01 17:13:21 -0500 )edit

De brutoformule van ethylbutanoaat moet je kunnen bepalen. Dit is wel degelijk te kennen leerstof voor het toelatingsexamen.

Koen@REBUS ( 2017-05-01 17:31:56 -0500 )edit

Wanneer je 1 mol van een stof neemt dan kan je vanuit dit gegeven de verhouding bepalen tussen de massa van de verschillende atomen die in deze stof aanwezig zijn. Wat is dan het juiste antwoord?

Koen@REBUS ( 2017-05-01 17:33:04 -0500 )edit

32g/116g.100=27%

Adara ( 2017-05-01 18:10:27 -0500 )edit
0

answered 2017-04-28 16:34:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Massapercentage of massaprocent is de procentuele bijdrage van de massa van een stof tot de totale massa. Of hier: de massa (als %) van het resp. atoom tov. de massa van het molecule waar het atoom toe behoort. Hierbij rekening houdend dat een atoom meer dan eens in het molecule kan voorkomen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-28 15:35:27 -0500

Aantal keer gelezen: 17,043 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17