Stel je vraag
0

wiskunde vraag 3.6.2

asked 2017-05-01 07:08:22 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

bij deze vraag lukt het me niet om de juiste functievergelijking op te stellen. Ik heb eerst en vooral de groeifactor berekend, aangezien hier het percentage gegeven was dat de bevolking per jaar steeg. Ook kon ik uit de opgave afleiden dat er maximum 8 miljard mensen mogen voorkomen. Ik heb al verschillende vergelijkingen uitgeprobeerd maar met geen van hen kom ik op het juiste antwoord... Is er nog iets dat ik vergeet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-01 10:09:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Groeifactor: (100+1,09)/100 = 1.0109

8 10^9= 7 *10^9 (1.0109^t)

Log met grondtal 1.0109 (8/7)=t

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-01 07:08:22 -0500

Aantal keer gelezen: 177 keer

Laatst gewijzigd: May 01 '17