Stel je vraag
0

wiskunde, algebra

asked 2017-05-01 18:17:54 -0500

Adara gravatar image

Reële getallen zijn verzameling van rationale getallen en irrationale getallen. Rationale getallen zijn in breukvorm en zijn irrationale getallen= natuurlijke getallen + gehele getallen? als men zegt dat a is element van reële getallen mag men concluderen dat het ook negatief kan zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 02:32:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

|R, de verzameling van reële getallen, bestaat uit alle natuurlijke, gehele, rationale en irrationale getallen. Een getal uit |R kan ook negatief zijn, anders moet je het beperken tot |R+

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oky Bedankt Myriam, nu weet ik dat reële getallen ALLE getallen zijn.

Adara ( 2017-05-02 05:17:10 -0500 )edit

Neen, er zijn ook nog de imaginaire getallen (met i²=-1 weet je wel)

Myriam@REBUS ( 2017-05-02 06:13:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-01 18:17:54 -0500

Aantal keer gelezen: 44 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17