Stel je vraag
0

Warmte energie celademhaling

asked 2014-06-30 11:48:49 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:41 -0500

yannick gravatar image

Zal een celademhaling meer warmte afgeven dan een alcoholische gisting?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-30 15:00:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:47 -0500

yannick gravatar image

Bij de oxidatie van glucose (aerobe celademhaling) wordt een gedeelte (+/- 40% ) van de vrijgekomen energie gebruikt in de opbouw van ATP, de overige 60 % komt vrij als warmte. Bij de alcoholische gisting van glucose wordt 20 keer minder ATP gevormd. Een klein gedeelte gaat naar warmteproductie want de meeste energie blijft in de ethanol. Deze kan evenwel verder aeroob verademd worden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-30 11:48:49 -0500

Aantal keer gelezen: 958 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15