Stel je vraag
0

chemie, PH berekening

asked 2017-05-02 15:40:30 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-03 03:33:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat gebeurt er als men gelijke hoeveelheden van NH3 en HCL bij elkaar voegt? 100ml 0,1M NH3 en 100ml 0,1M HCL

NH3+ HCL= NH4Cl 0,01mol 0,01mol = 0,01mol ? Hoe zou men PH moeten berekenen? Is PH=7?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-05-02 17:46:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij samenvoegen van ammoniak (= zwakke base) en waterstofchloride (= sterk zuur) wordt er ammoniumchloride gevormd (zout van SZ + ZB). Je bekomt dan een oplossing met erin een zwakke base en het zout van die zwakke base. Je hebt aldus een basische buffer bereid. Zijn Kb of pKb gegeven en heb je de resp. concentraties van zuur en base bepaald dan kan je voor deze basische buffer de pH berekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je kan 3 mogelijkheden hebben 1) 100ml 0,1M NH3 = 50ml NH3 0,1M HCl 2) 100ml 0,1M NH3 + 100ml 0,1M HCl 3) 50ml 0,1M NH3 + 100ml 0,1M HCl Ik dacht dat men enkel in geval drie een buffer heeft?

Adara ( 2017-05-03 02:39:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-02 15:40:30 -0500

Aantal keer gelezen: 876 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '17