fysica, elektrostatica, voortraject (p 55)

asked 2017-05-03 06:21:01 -0500

Adara gravatar image

De vraag is kunnen we op een neutrale geleider een netto lading aanbrengen? neutrale geleider= evenveel protonen als elektronen . netto lading = 0 wat bedoelt men met netto lading aanbrengen? het staat op nul dus negatiever of positiever maken? In dat geval is het mogelijk volgens me want in geleider bewegen elektronen, dus de lading dat je gaat aanbrengen gaat zich ook verplaatsen en niet op 1 plaats blijven zitten, Klopt mijn redenering? Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete