Stel je vraag
0

fysica oefening 4.2.2

asked 2017-05-06 17:07:22 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-06 17:35:48 -0500

Kan het zijn dat elektrische veld tussen twee positieve ladingen nul wordt? want elektrische veld word nul als E1=E2 en ze tegengesteld gericht zijn. En E gaat weg van + en naar - toe. Bij deze als E weg van ene positieve gaat dan gaat die toch naar die andere positieve toe?

Als je het uitwerkt, E1=E2 dan 10^-5/(0,40-x)^2=3.10^-5/x^2 .. het lijkt me zeel veel rekenwerk een tweedegraads vergelijking waarbij je discriminant moet berekenen daarom dat ik twijfel of ik wel juist bezig ben?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hey Samira, heb jij ondertussen de juiste methode gevonden om het uit te rekenen?

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-31 10:24:04 -0500 )edit

Ik weet het niet, maar E1=E2 en natuurlijk tegengesteld zin.( 10.10^-6.30.10^-6)/ (0,40-x)2 = (10.10^-6.30.10^-6)/x^2 Maar zo kom ik op 20cm uit. En dat kan niet dan is het juist in midden het moet toch dichter bij lading van 10 staan?

Adara ( 2017-05-31 23:46:50 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-07 09:08:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het elektrische veld tussen twee positieve ladingen kan wel degelijk nul worden. (Tussen twee ladingen van gelijk teken kan het elektrisch veld nul worden.) Het berekenen valt mee. Je kan er ook van uitgaan dat het resultaat, een afstand, positief is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-06 17:07:22 -0500

Aantal keer gelezen: 233 keer

Laatst gewijzigd: May 07 '17