Stel je vraag
1

fysica, oefening 4.2.3.

asked 2017-05-06 17:13:36 -0500

Adara gravatar image

De lading Q die 2/9.10^-8 bedraagt is het voor punt B en punt A zelfde? Is het zo dat E in punt p zowel door lading A als lading B wordt beïnvloedt? Ik snap niet goed hoe ik deze oefening moet oplossen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-07 09:04:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de totale elektrische veldsterkte berekenen. Er zijn 2 elektrische velden die in een hoek van 60 graden t.o.v. elkaar staan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hier begrijp ik nog steeds niet wat dat betekent voor de oef?

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-31 10:28:26 -0500 )edit

Is E1 en E2 evengroot? Want ze hebben beiden zelfde lading?

Adara ( 2017-05-31 13:44:01 -0500 )edit
0

answered 2017-05-31 11:31:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het elektrisch veld van één lading is 20 Volt/meter. Als je deze wil optellen kom je op 2 maal 20 maal cosinus 30° = 34,6 Volt/meter.

Je kan dit ook berekenen door L²= 20² +20² +2. 20² .cos 60°

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus de lading in A is dezelfde als die in B?

Camille.Hoefnagels ( 2017-07-03 10:25:12 -0500 )edit

Ja, zowel in A als in B is er een lading aanwezig.

Myriam@REBUS ( 2017-07-03 10:50:28 -0500 )edit

Vanwaar komt de vermenigvuldiging met cosinus 30 of sinus 60?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-16 05:10:57 -0500 )edit

Zie optellen van vectoren. De elektrische velden zijn vectoren die je moet optellen. Teken het eens uit.

Myriam@REBUS ( 2019-04-16 08:55:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-06 17:13:36 -0500

Aantal keer gelezen: 306 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '17