Stel je vraag
0

biologie, afweer, virussen

asked 2017-05-07 07:39:45 -0500

Adara gravatar image

Waarom is een virus geen micro-organisme? Omdat die groter is dan bacterie, schimmel en eencellige parasiet? Of heeft het met andere eigenschappen van virus te maken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-05-09 05:07:10 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Een micro-organisme is een organisme dat te klein is om met het blote oog gezien te worden. Hieronder vallen alle eencelligen zoals bacteri├źn, protozoa (waaronder de amoeben), eencellige algen en schimmels (waaronder de gisten) maar ook kleine meercellige organismen, zoals kleine soorten nematoden en platwormen. Men spreekt van 'microbieel' als iets betrekking heeft tot of veroorzaakt wordt door micro-organismen. Virussen worden niet tot de micro-organismen gerekend, omdat ze niet als levend worden gezien, (maar de bestudering ervan valt wel onder de microbiologie).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-07 07:39:45 -0500

Aantal keer gelezen: 91 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17