Stel je vraag
0

biologie afweer, oefening 31

asked 2017-05-09 06:51:31 -0500

Adara gravatar image

Is bij oefening 31 van afweer op pagina 32 antwoord C de juist antwoord omdat het om een antigeenpresentatie gaat? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-09 07:05:26 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is idd antwood C, want het is idd de vorm van het desbetreffende antigeen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 06:51:31 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17