Stel je vraag
0

wiskunde algebra, vraag 1.1.4 (p 4)

asked 2017-05-09 11:59:26 -0500

Adara gravatar image

Bij deze oefening gebruikt men horner en deelt men door (x-2) x=2 ? maar dan is de rest toch niet nul maar wel -9?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-10 15:28:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rest is -29. Er wordt gevraagd het quotiënt en de rest te bepalen.

Dus is er niet beweerd dat het deelbaar is (en de rest dus nul zou moeten zijn)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 11:59:26 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: May 10 '17