Stel je vraag
0

wiskunde algebra vraag 1.1.12(p 5)

asked 2017-05-09 13:12:28 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-09 13:26:53 -0500

f(x)=2x^3-4x^2+3x-6. Ik heb de nulpunten proberen te zoeken door nulpunten van -6 te zoeken maar ik vind het niet. Is dat niet vreemd? Hoe moet je het anders vinden? Alvast bedankt voor je hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik heb het gevonden, het is 2

Adara ( 2017-05-09 13:28:32 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-18 16:38:17 -0500

admin-rebus gravatar image

Goed dat je het zelf hebt gevonden Samira!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 13:12:28 -0500

Aantal keer gelezen: 1,066 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '17