Stel je vraag
0

wiskunde algebra vraag 1.1.13

asked 2017-05-09 13:40:57 -0500

Adara gravatar image

Moet je bij deze oefening delers van 24 zoeken? en dan invullen om te zien of je aan nul komt? Is er geen snellere methode? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-10 15:05:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

vraag 1: ja

vraag 2: ja

vraag 3: neen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 13:40:57 -0500

Aantal keer gelezen: 403 keer

Laatst gewijzigd: May 10 '17