Stel je vraag
1

vraag over buffers

asked 2014-07-14 04:29:10 -0500

Hannelore gravatar image

updated 2015-03-13 17:14:28 -0500

yannick gravatar image

Ik heb altijd geleerd dat er een buffer ontstaat door het samenvoegen van een zwak zuur/base met zout van zijn geconjugeerde base/zuur. Op het examen van juli 2014 echter stelde men een buffer op met een STERK zuur (HCl) en een zwakke base (NH3). Waarom kan dit ook een buffer vormen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-07 12:59:41 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:14:40 -0500

yannick gravatar image

Zoals je aanhaalt heb je voor een 'zure buffer' een zwak zuur en het oplosbaar zout van dit zwakke zuur nodig en voor een 'basische buffer' een zwakke base en het oplosbaar zout van deze zwakke base. Ook is bekend dat het samenvoegen van een zuur en een base reageert tot een zout en water. Hieruit volgt dat, indien de resp. samengevoegde reagentia in voldoende mate aanwezig zijn, een zwak zuur en een sterke base of een zwakke base en een sterk zuur kunnen aanleiding geven tot een buffer. Er blijft dan uit de reactie voldoende zwak zuur tov het gevormde zout en/of voldoende zwakke base tov het gevormde zout dat voldaan is aan hoger gegeven voorwaarde voor resp. een zure buffer of een basische buffer.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-07-14 04:29:10 -0500

Aantal keer gelezen: 391 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15