Stel je vraag
0

Chemie opgave 4-29

asked 2017-05-18 07:38:40 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-05-23 13:25:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoi hoi!

Dit werd in de les omschreven als een moeilijkere oefening maar hoewel ik ze op't eerste zicht uitgewerkt kreeg, zit ik nu toch min of meer vast. Ik ben begonnen met de twee reactievergelijkingen te noteren nl.

CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 +H2O MgCO3+ 2HCl --> MgCl2 + CO2+ H2O

Waarna ik het aantal mol CaCO3 heb berekend om vervolgens hieruit het # mol CO2 af te leiden nl. 6,8x10^-3 mol. Met Vm kan ik hieruit het werkelijke volume CO2 bekomen nl. 0,152L en dit aftrekken van het theoretische volume nl. 0,174L. Hier zit ik dus vast: wat wordt mijn volgende stap om de massa van MgCO3 te bekomen? Ook de redenering hoe je hier aan kan geraken is me niet helemaal duidelijk...

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-18 09:56:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je beide reacties zijn OK uitgewerkt. Berekenen van het aantal mol CaCO3 uit de massa CaCO3 geeft je de mogelijkheid om het aantal mol CO2 hieruit geproduceerd te vinden. Hiervan kan je het volume berekenen. Aftrekken van dit volume van het totaal volume CO2 geproduceerd geeft je het volume dat van de MgCO3 komt. Vanuit dit volume bepaal je het aantal mol CO2 uit de MgCO3. Vervolgens ga je na met hoeveel mol MgCO3 dit overeenkomt. Hierna kan je de massa van MgCO3 in het tablet vinden. tracht deze redenering uit te werken waarna je het resultaat vindt. Succes!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom 0,0756g MaCO3 uit met n van MgCO3=9.10^-4mol Ik weet niet of het juist is maar ik snap ook niet waarom je het aantal mol Co2 die je berekent moet aftrekken van aantal mol co2 die je bekomt via V=n.Vm?

Adara ( 2017-05-18 16:34:34 -0500 )edit

De geproduceerde CO2 is van reactie met CaCO3 en met MgCO3. Als je uit de ene reactie kan bepalen hoeveel CO2 er wordt gevormd en je weet hoeveel CO2 er in het geheel wordt gevormd dan vindt je ook wat het aandeel is van de reactie met MgCO3. Hieruit kan je bepalen hoeveel MgCO3 er in zit.

Johan@REBUS ( 2017-05-29 15:40:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-18 07:38:40 -0500

Aantal keer gelezen: 188 keer

Laatst gewijzigd: May 23 '17