Stel je vraag
0

Chemie opgave 7-06

asked 2017-05-23 02:51:30 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-06-02 03:49:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

N2O4 <-> 2 NO2

Ik heb dit als volgt opgelost:

E1: 0,5 bar + (2x 0,25 bar) = 1 bar

E2: x bar + (2x x bar) = 3 bar
=> volgens regel van 3:

E2: 1,5 bar + (2x 0,75 bar) = 3 bar

De uitkomst is 2 dus niet 1,5 bar. Wat is de redenering hierachter?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-23 11:24:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-23 13:23:49 -0500

Je zult in een andere richting moeten zoeken.

Wat dien je te berekenen uit evenwicht 1?

En welke informatie heb je waarmee je met zekerheid iets kan zeggen wanneer je evenwicht 1 en evenwicht 2 met elkaar zou vergelijken?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wie kan Gaétan op weg zetten?

Koen@REBUS ( 2017-05-25 04:47:31 -0500 )edit

Ik heb het proberen op te lossen met partieeldrukken maar nog steeds zit ik vast: Kp = (NO2)^2 / (N2O4) = 1bar => (N2O4) = 0,707bar x+y = 3 Kp = y^2/x = 1 => invullen in vergelijking geeft: x+y = 3 y^2+y = 3 y(y+1) = 3 => y = 1,3 en x 1,7 en klopt dus niet.

Gaétan ( 2017-05-28 01:46:19 -0500 )edit
0

answered 2017-05-28 12:55:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-28 12:57:03 -0500

De methodiek is dat je uit het eerste evenwicht Kp bepaalt.

Kp = P(NO2) bij evenwicht in het kwadraat / P(N204) bij evenwicht = ?

Daar de temperatuur constant blijft blijft de waarde van Kp gelijk.

Hier kan je dan Kp gelijk stellen aan X in het kwadraat / Y en je weet dat X + Y = 3 bar bij het tweede evenwicht.

Twee vergelijkingen en twee onbekenden dus is het stelsel oplosbaar.

Wat kom je dan uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Nu klopt het. Denkwijze was dus correct, enkel had ik Kp als gegeven gezien terwijl je die eigenlijk moet berekenen na af te leiden dat de concentratie van NO2 in E1 ook 0,5 moet zijn... Bedankt!

Gaétan ( 2017-05-30 07:42:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-23 02:51:30 -0500

Aantal keer gelezen: 165 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '17