Stel je vraag
0

Vraag 3.3.10 Fysica op p.44?

asked 2017-05-24 05:00:47 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Heeft iemand de oplossing?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-24 10:21:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De ligging van het hoogste punt: twee keer de straal, dus 1000 m. Voor de berekening van de potentiële energie mag je g=10m/s² nemen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-24 08:35:00 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Oei sorry, ik snap het al. Ik had me eigenlijk vergist van opgave, ik bedoel opgave 3.3.3 Hoe bereken je z'n hoogste punt? Want ik nam daar G= 9,81 als versnelling, maar ik kwam niet uit op het juiste antwoord.. Ik vind het eerlijk gezegd een hele vage oefening.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-24 05:28:31 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Hallo Myriam

Wat is precies het probleem? Dan kunnen we proberen je te helpen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-24 05:00:47 -0500

Aantal keer gelezen: 109 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '17