Stel je vraag
0

Vraag 3.4.1 Fysica

asked 2017-05-24 09:01:27 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik weet niet hoe het komt, maar ik krijg die niet opgelost?! Hebben we daar niet te weinig gegevens? Massa van de aarde? Moeten we deze van buiten kennen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-24 10:06:01 -0500

updated 2017-05-25 00:38:04 -0500

Hint: denk aan de definitie van $g$, de zwaartekrachtconstante op het aardoppervlak.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom er nog steeds niet. Hoe ik bezig ben is het invullen van de gravitatiekrachtformule (zoals op het formularium) met daarbij de wetenschap dat de straat van de aarde = 6371 km en de massa van de aarde = 6*10^24 kg.. Maar volgens mij is dit niet de manier.

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-30 14:59:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-24 09:01:27 -0500

Aantal keer gelezen: 44 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '17