Stel je vraag
0

Wiskunde: vraag 3.17 & 3.9.12

asked 2017-05-27 06:16:28 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-05-27 07:34:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo,

Hoe los je dit op? Ik kom er níet uit.

Alvast Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-28 09:29:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Capture.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, Myriam :)

Naomi.Politi ( 2017-05-30 15:08:34 -0500 )edit
1

answered 2017-05-27 07:34:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Elk van de integralen heeft dezelfde waarde. De eerste kan je eenvoudig uitrekenen, de volgende met behulp van een substitutie. Daarna is het nog een beetje algebra om het eindresultaat te berekenen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-28 08:27:57 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik heb het nog eens geprobeerd maar ik kom niet dezelfde waardes uit...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-05-27 06:16:28 -0500

Aantal keer gelezen: 185 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '17