Stel je vraag
0

fysica 3.1.17

asked 2017-05-28 06:00:08 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

De formule voor kracht bij twee massa's staat gegeven in onze theorie:

(2M1.M2)/(M1+M2)

Nu is de vraag, wat is de kracht van massa 1 op massa 2? F is de kracht op massa 1

De oplossing zou moeten zijn F x m2 / m1 + m2 Maar ik zie hier niet hoe je daartoe komt. Kan je me wat op weg helpen? Dankjewel

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-28 06:05:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de versnelling van het systeem.

Bereken F=m.a

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dan krijg ik a = F/m met a is ook = (m1-m2) / (m1 + m2) dus F = m1 - m2 met F is de kracht op massa 1 ..

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-28 06:31:25 -0500 )edit

Je gebruikt de formule voor een katrol met 2 massa's eraan gehangen. Dat is niet wat je hier hebt. Er worden hier 2 massa's voortgeduwd door 1 kracht. F= (m1 + m2) . a dus a=F/(m1 + m2) en vervolgens F= m2 .a de kracht die m2 voortduwt.

Myriam@REBUS ( 2017-05-28 09:06:43 -0500 )edit

Heel erg bedankt! :) ik zat inderdaad met de verkeerde formule

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-30 14:30:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-28 06:00:08 -0500

Aantal keer gelezen: 52 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '17