Stel je vraag
1

Elektronenconfiguratie voor Mn2+

asked 2017-05-29 08:38:39 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-02 03:43:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik dacht dat, volgens de diagonaalregel van Sommerfeld, het 4s orbitaal lager in energie is dan het 3d orbitaal en dat het 4s orbitaal dus als eerste opgevuld wordt. Maar de elektronenconfiguratie van Mn2+ is blijkbaar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 en niet 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. Waarom is dit?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-29 10:41:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer je de electronenconfiguratie van een ion wilt uitschrijven moet je altijd vertrekken van de electronenconfiguratie van het atoom.

Voor mangaan = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

Om het ion mangaan 2+ te vormen dient mangaan 2 elektronen af te geven.

De elektronen die worden afgegeven zijn deze van de buitenste schil. Dit is hier de 4s schil.

Op die manier krijg je de juiste electronenconfiguratie van het ion mangaan 2+

edit flag offensive delete link more
2

answered 2017-05-29 16:00:22 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2017-06-24 00:35:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het 4s orbitaal heeft een lagere energie dan een 3d orbitaal in neutrale atomen. Een positief ion heeft een hogere effectieve kernlading dan een atoom, en dit verandert de relatieve energie van de orbitalen, zodat ze niet per se meer voldoen aan de regel van Sommerfeld.

3d orbitalen liggen gemiddeld dichter tegen de kern dan 4s orbitalen (omdat ze in een lagere schil zitten), en worden dus meer gestabilizeerd door een positieve lading. In een ion als Mn2+ worden zij daarom eerst opgevuld, tegenover de 4s orbitalen in neutraal Mn (of andere transitiemetalen). Alternatief zou je deze regel kunnen formuleren als "elektronen uit de buitenste schil worden eerst verwijderd".

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-29 08:38:39 -0500

Aantal keer gelezen: 741 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '17