Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-31

asked 2017-05-29 11:42:13 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 14:03:54 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik kom 1,7x10^-2 , maar het moet 1,7.10^5 zijn... ik heb alles in de juiste standaardeenheden omgezet, maar ik weet niet waarom ik er 100x naast zit? Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ze vragen druk bij 27 °C? dus p=nR.T/V en kom ik op 153,12 Pa en da omzetten naar atm. en kom ik ongeveer 1,5atm dus ik weet niet wat je met 1;7.. bedoelt?

Adara ( 2017-05-30 04:17:15 -0500 )edit

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-31 15:47:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

He is dus van belang dat je de juiste eenheden gebruikt en kan rekenen met machten van tien. Dan bekom je 1,7.10^5 .

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-30 10:23:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Of samengevat:de gaswet p.V = n.R.T Hierin: p in Pa, V in m^3, n = aantal mol, R = gasconstante = 8.315 JK^-1mol^-1 , T:temperatuur in Kelvin. Je zet de gegeven waarden om naar de gebruikte eenheden. Je vult in en vindt na schrappen eenvoudig de gevraagde druk in Pa.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-30 09:21:05 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik weet niet waarom jij 153atm uitkomt heb je goed afgerond? En je moet niet vergeten je massa om te zetten in mol (n)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik heb voor n 10^-2mol en ook afgerond je werkt zonder rekenmachine dus mag wel. Anders kom je ook iets van 1,585atm.

Adara ( 2017-05-31 23:20:14 -0500 )edit
0

answered 2017-05-29 18:06:25 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Je moest de druk zoeken, voor T= 300kelvin, voor V= 0,150liter ,, is dit juist?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

zoals eerder aangehaald dien je de algemene gaswet te gebruiken. Pls consulteer BOC(ed.2016) p59. Succes!

Johan@REBUS ( 2017-05-30 04:37:37 -0500 )edit
0

answered 2017-05-29 13:09:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Voor deze opgave moet je de algemene gaswet gebruiken.

Wat zijn de eenheden van P, V en T die je hebt gebruikt.

Waarschijnlijk heb je een verkeerde eenheid voor het volume gebruikt.

Controleer dit nog even. Lukt het nu?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-29 11:42:13 -0500

Aantal keer gelezen: 319 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17