Stel je vraag
0

kinematica vraag 2.5.3

asked 2017-05-30 08:07:11 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

C:\fakepath\image1.JPG

bij deze vraag zouden we als k 10000 N/m moeten uitkomen. Ik kom echter iedere keer 100 N/m uit. Wat doe ik fout? Klopt mijn versnelling niet? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-05-30 08:38:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de beginsnelheid van de kogel.

Vervolgens bereken de kinetische energie van de kogel: E=mv²

Deze kinetische energie moet komen van de energie opgeslagen in de veer: E=k(delta l)²

Lukt het zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja zo kom ik het inderdaad uit! Maar nog een klein vraagje: waarom moet deze energie van de veer niet gedeeld worden door 2? Normaal is de formule voor de potentiële energie van een veer toch: E= (k(delta l)^2) / 2?

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-31 03:00:45 -0500 )edit
1

Even te vlug geweest. Er was links en rechts een deling door 2 en die heb ik weg vereenvoudigd. Maar ik heb dat niet neergeschreven.

Myriam@REBUS ( 2017-05-31 05:04:19 -0500 )edit

Oké dankjewel!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-31 09:12:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-30 08:07:11 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '17