Stel je vraag
0

Chemie 8-11

asked 2017-05-30 10:42:32 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-06-01 00:13:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen? In een fles van 2 l brengt m'en 0,73 g waterstofchloride en 0,4g natriumhydroxide in oplossing. Hoeveel bedraagt de PH van deze oplossing?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je vergelijkt mol hoeveelheid van HCl en NaOH dan merk je dan PH zal bepaald worden door HCl en zo kom ik op PH van 2,31

Adara ( 2017-05-31 23:34:50 -0500 )edit

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-02 10:03:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als je de reactievergelijking uitwerkt dan zal je vinden dat NaOH het beperkend reagens is en dat HCl inj overmaat aanwezig is. Je kan dan het aantal mol hiervan vinden dat zich na reactie in de fles van 2L bevindt. Hieruit bepaal je de molaire concentratie (mol/L). HCl dissocieert en je vindt de corresponderende H3O+- concentratie. Deze gebruik je in de formule voor de pH-berekening. Uitwerking geeft je de gevraagde pH.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-31 15:42:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als je waterstofchloride en natriumhydroxide samenvoegt dan wordt er natriumchloride en water gevormd. In dit geval voor 1 HCL heb je 1 NaOH nodig.Je vormt 1 NaCl en 1 H2O. Je gegeven hoeveelheden (hier in gram) ga je omzetten naar molhoeveelheden. Gezien de theoretische reactievergelijking je geen reactieproduct geeft dat H3O+ of OH- geeft dien je na te gaan welk reagens er in overmaat aanwezig is. Voor dit product werk je de dissociatiereactie uit en bepaald hoeveel er per liter aan, hetzij ofwel H3O+ of OH- aanwezig is. Hiervoor kan je de pH berekenen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-30 11:54:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Vooreerst nagaan wat er gebeurt als je de stoffen samenbrengt. Als ze met elkaar reageren kan je een reactievergelijking opstellen. Stoichiometrisch uitwerken geeft je dan welke de reactieproducten zijn en hoeveel van elk. Verder nagaan of er reactieproducten zijn die dissocieren en ofwel H3O+ of OH- vrijstellen. Hiervan kan je de pH berekenen wanneer je voor de betreffende stof de mol-concentratie hebt bepaald.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-30 10:42:32 -0500

Aantal keer gelezen: 454 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '17