Stel je vraag
0

Chemie 8-29

asked 2017-05-30 13:02:26 -0500

Houda.Kassou gravatar image

in een beker bevindt zich 90 ml van een 0,1 molair zoutzuur- oplossing. Hoeveel ml zuiver water mort men toevoegen om een oplossing meteen pH van 2 te bekomen? Kan iemand helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik kom voor deze oefening 810ml uit. En dat bekom je door te kijken naar PH. Eerst heb je PH=1 en dan PH=2 en rekeninghouden met verdunningswet

Adara ( 2017-06-01 00:27:30 -0500 )edit

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-31 15:33:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dus: je wil een concentratie van 0.01 mol per liter bekomen vertrekkende van een concentratie van 0.1 mol per liter. Je gaat;dus 10 maal verdunnen. Je bekomt dus 900 ml. Om dit te bereiken diende er water toegevoegd; en wel 900 - 90 = 810 ml.Dus dit is het

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Voldoende tijd spenderen aan vraag lezen en analyse. Het gevonden resultaat confronteren met het gevraagde. Dan een van de gegeven antwoorden kiezen, zo niet blanco laten.

Johan@REBUS ( 2017-05-31 16:01:34 -0500 )edit
1

answered 2017-06-02 17:09:17 -0500

Pieter@REBUS gravatar image

C1V1=C2V2 C1 =0.1M; C2 = 0.01M V1 = 90ml (0.09l) en V2 = V1 + X ml (l) extra water

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar met deze formule bekom je eerst het nieuwe totale volume V2. Vaak staat dit ook tussen de MC-resultaten. Een bekomen resultaat dien je te toetsen aan het gevraagde, en zo nodig - zoals hier - een extra berekeningstap uit te voeren.

Johan@REBUS ( 2017-06-04 08:58:03 -0500 )edit
0

answered 2017-05-30 15:36:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Uit het gegeven: pH = 2 kan je vinden hoe groot de concentratie is na verdunnen. Je weet ook wat de concentratie is van de oplossing waarmee je begint. Je kan vinden hoeveel maal je moet verdunnen. Je kan hieruit bepalen wat het volume is van de eindoplossing. Je dient dan het startvolume in rekening te brengen en vindt dan hoeveel zuiver water dient toegevoegd. Tracht bij het uitwerken van een opgave na volledig en grondig lezen een idee te krijgen van waar alles om draait. Bv. toevoegen van water = verdunnen, met als gevolg een concentratiedaling. Een gegeven pH staat in relatie met een concentratie. Je kan dan deze concentratie vinden. Enz... Succes bij het uitwerken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-30 13:02:26 -0500

Aantal keer gelezen: 861 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '17