Stel je vraag
0

4.1.7 Fyisca

asked 2017-05-31 08:08:28 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-05-31 08:32:11 -0500

Zou iemand mij de veldsterkte en het potentiaal willen geven in punt s, p en t? Zo kan ik mijn eigen berekeningen controleren! Mag ik bijv voor het punt p de volgende berekeningen uitvoeren:

Potentiaal in punt T door Q1 en Q2 = V1 = 9.10^9 x -3.10^-9 / 3 = -9 V2 = ... = 19,5 Dus het totaal potentiaal = 10,5

Veldsterkte in punt T door Q1 en Q2 = E1 = 9.10^9 x 13.10^-9 / 9 = 3 E2 = ... = 3,25 Dus de totale veldsterkte in punt T = 0,25

Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-01 03:35:58 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Ik kom het zelf ook niet uit. Dit is de methode die ik heb gebruikt: ik heb zelf geen idee wat ik verkeerd doe...

C:\fakepath\image1.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Potentiaal is niet hetzelfde als potentiaalverschil

Myriam@REBUS ( 2017-06-01 08:26:48 -0500 )edit

Maar hoe moet je dan berekenen wat de potentiaal is op een bepaald punt? Is het dan de som van beide ladingen hun potentiaal?

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-01 09:59:17 -0500 )edit
1

inderdaad.

Myriam@REBUS ( 2017-06-01 11:32:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-31 08:08:28 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '17