Stel je vraag
1

Protolyse van Water

asked 2014-08-13 07:56:58 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:17:29 -0500

yannick gravatar image

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie, de protolyse van water. H2O + H2O H3O+ + OH-

Hoeveel bedraagt de concentratie [H3O+] in zuiver water bij kamertemperatuur?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-13 12:52:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:17:36 -0500

yannick gravatar image

De gegeven evenwichtsreactie die steeds geldt in 'zuiver water' is ook gekend als 'de autoproteolyse' van water. Zij heeft als evenwichtsconstante:'Kw', ook genoemd: ionenproduct van water. Deze Kw = {H3O+}e . {OH-}e = 10 tot de min 14. (bij 25°C) (en concentraties bij evenwicht). Uit deze constante kan je afleiden dat zuiver water bij 25°C steeds 10 tot de min zevende H3O+ en 10 tot de min zevend OH- -ionen bevat.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-13 07:56:58 -0500

Aantal keer gelezen: 548 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15