Stel je vraag
0

Fysica 2009 vraag 6

asked 2017-06-01 04:33:20 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-01 08:25:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Moet je daar rekening houden met de hoek van de lichtstraal die men maakt met glas. Want je moet sinus nemen, maar bij n3 maakt die een veel kleiner hoek. Ik snap het niet helemaal.. Kan iemand mij verder helpen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-01 08:11:48 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-01 08:12:36 -0500

Je hoeft geen sinus te berekenen. Je moet gewoon de theorie toepassen: Als een lichtstraal naar de normaal toe beweegt bij het overgaan van de ene middenstof naar de ansere, dan is de brekingsindex van de tweede middenstof groter dan de eerste. Dat is hier zo, dus n2 > n1 . En bij het overgaan van middenstof 2 naar 3 beweegt de lichtstraal weer naar de normaal toe, dus n3 > n2 . Het antwoord is dus: n3 > n2 > n1 .

Hopelijk heeft dit je geholpen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-01 08:43:08 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Oh ja ik snap het! Superbedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-01 04:33:20 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '17