Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 6

asked 2017-06-01 14:03:19 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-07-02 09:41:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze vraag komt van het ingangsexamen van vorig jaar, ik heb echter geen idee hoe ik deze moet oplossen. Weet iemand dit misschien? image description

Het juiste antwoord zou C moeten zijn

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-01 15:53:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij het oplossen van een chemie-opgave is het altijd handig om het gebeuren dat beschreven wordt met een reactievergelijking voor te stellen. Je vindt dan ook wat er na de reactie als reactieproducten en als overmaat aanwezig is. aanlengen tot 1 L is verdunnen.Uit de gegeven pH kan je de concentratie vinden, alsook de concentratie voor aanlengen met water. Dit geeft info over wat er van het zuur na reageren met het metaal als zuur overblijft. De rest werd omgezet tot waterstofgas. Hiervan kan je dan de hoeveelheid bepalen. Het is dus wenselijk om de opgave voldoende te lezen en te analyseren om te weten wat er gebeurd en dit te relateren aan hetgeen is gevraagd alvorens met uitwerken te beginnen. Doe een poging en maak je resultaat kenbaar.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-03 03:43:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je ziet dat de opgave volledig lezen en gestructureerd uitwerken en correct rekenen het gewenste resultaat geeft.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-03 02:44:52 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

De berekening die ik nu heb is: HCl --> H+ + Cl- met de concentratie H+ = 0,1 mol/l dus 0,01 mol Na de reactie wordt de concentratie H+ = 0,001 mol/l en dus ook 0,001 mol

Er is dus 0,009 mol verdwenen, dit komt wel niet overeen met het antwoord C? Het zou de helft van 0,009 moeten zijn?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aaah het klopt wel want je hebt 2 H's nodig voor waterstofgas te maken. Ik snap het! Heel erg bedankt

Laura.Lenaerts ( 2017-06-03 02:45:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-01 14:03:19 -0500

Aantal keer gelezen: 1,067 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17