Stel je vraag
1

Examenvraag 2010

asked 2014-08-15 07:36:12 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:18:10 -0500

yannick gravatar image

Gegeven is de vergelijking van een cirkel: $$a x^2 + a y^2 + b x + c y = 6$$

De punten $(-1,0)$, $(3,-3)$ en $(0,3)$ liggen op deze cirkel.

Welke uitspraak over de coëfficiënten is correct?

A) $a = -1$

B) $b = -5$

C) $c = 1$

D) $c = 5$

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-08-15 08:37:04 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:18:19 -0500

probeer eens de drie punten in te vullen in de vergelijking; normaal moet je dan een stelsel krijgen met drie vergelijkingen; daaruit kan je normaal $a,b,c$ vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-15 07:36:12 -0500

Aantal keer gelezen: 1,171 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15