Stel je vraag
0

Wiskunde: 2.3.10

asked 2017-06-03 12:36:51 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Bij deze vraag heb ik eerst de vergelijking van de cirkel opgesteld: (x-2)^2+(y)^2=m^2

Vervolgens heb ik Y=x+2 hierin ingevuld, dan bekom je uiteindelijk: 2x^2+8-m^2=0

Daarna heb ik de discriminant gezocht en deze gelijkgesteld aan 0 aangezien de rechte moet raken aan de cirkel.

Mijn antwoord is 2.2^(1/2) of -2.2^(1/2), oftewel antwoord A in de antwoordmogelijkheden.

Is dit correct?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-04 05:13:39 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Okee, ik zie het! Bedankt :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-03 13:07:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is niet correct want dit antwoord moet een straal zijn en dus altijd positief. Kijk eens naar het antwoord met de sinus erin. Dat komt overeen met de positieve waarde van het antwoord A en is dus het enige (helemaal) correcte antwoord.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-03 12:36:51 -0500

Aantal keer gelezen: 153 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '17