Stel je vraag
0

fysica, vraag 6.1.6

asked 2017-06-04 17:31:23 -0500

Adara gravatar image

Hoe bepaal je aantal windingen bij deze oefening? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-05 01:37:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De lengte van de spoel is gegeven. Hierover draai je de draden, zo dat ze tegen elkaar liggen. Daarom is de diameter van de draden ook gegeven.

Lengte spoel / diameter = aantal windingen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Myriam.

Adara ( 2017-06-07 02:07:03 -0500 )edit

Klopt het dan dat N = 1136 ? Dus dan is B (=1,5T) = (4Pi.10^-7 x 1136 x I) : (2,5)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 04:03:20 -0500 )edit
1

Dat ziet er goed uit. Je bekomt een zeer grote stroom en dat is normaal. Dit is zeer speciaal apparaat waarbij men gebruik maakt van supergeleiding (dus koeling tot tegen het absolute nulpunt) om die hoge stroom zonder weerstand te kunnen door de spoel laten lopen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-12 04:44:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-06-04 17:31:23 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '17